Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej    

Warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

 

Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (dalej: OWS)  będące wzorcem obowiązują dla dostaw realizowanych dla /w spółce Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chybiu (43-520) przy ul. Bielska 69 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027824; kapitał zakładowy 45 045 000,00 zł (czterdzieści pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych), dla której został wygenerowany numer REGON: 072720623 oraz NIP: 937234112 (dalej : ŁUKOSZ lub Zamawiający )  i stanowią wraz z Umową o Współpracy i załącznikami do niej lub niniejszych OWD integralną część.

 

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw mają następujące znaczenie:

1. OWD Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw wraz z wszelkimi załącznikami i zmianami, w wersji obowiązującej w dacie zawarcia umowy o współpracy

2. Dostawca Przedsiębiorca będący stroną umowy dostawy lub sprzedaży zawartej z ŁUKOSZ

3. Umowa Umowa Sprzedaży lub Dostawy zawarta pomiędzy ŁUKOSZ  a Dostawcą na podstawie OWD i której przedmiotem są Produkty.

4. Produkty  dodatki do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich zwanych dalej Produktami

5. Własność Intelektualna Wyłączna własność intelektualna ŁUKOSZ  wszelkiego rodzaju, zarejestrowana czy nie, będąca własnością i używana przez ŁUKOSZ  lub jest przez niego licencjonowana, w tym między innymi receptury, patenty, znaki Produktowe, niezarejestrowane znaki, projekty, prawa autorskie, know-how, twórczość i wynalazki, prawa osobiste, goodwill i know-how

6. Forma pisemna –  dokument w formie wydrukowanej i podpisany osobiście przez osoby uprawnione lub elektroniczny dokument z podpisem elektronicznym

7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że na użytek Umowy i OWD oraz współpracy między nimi  pod pojęciem „dni roboczych” rozumieją każdy dzień (poza sobotą, niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy), w którym przedsiębiorcy prowadzą normalną działalność.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. OWD mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez ŁUKOSZ  u Dostawcy, których przedmiotem jest odpowiednio sprzedaż lub dostawa Produktów.

2. ŁUKOSZ  składa Dostawcy zamówienie, którego numer należy przytoczyć na wszelkich dokumentach związanych z dostawą Produktów tj. m.in. potwierdzeniu zamówienia, zawiadomieniu o dostawie (awizacji dostawy), fakturze, dokumencie WZ, oraz wszystkich innych dokumentach dotyczących danej transakcji.

3. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się jakikolwiek dokument w formie tekstowej, w szczególności dokument papierowy lub jego skan, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do ŁUKOSZ . Przyjęcie zamówienia oznacza przyjęcie OWD. W przypadku Dostawców z którymi ŁUKOSZ  pozostaje w stałych stosunkach handlowych, brak pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w podanym wyżej terminie, traktowany będzie przez ŁUKOSZ  jako milczące przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z OWD.

4. Dostawca nie jest upoważniony do korzystania z Własności Intelektualnej ŁUKOSZ.

III. PRZEDMIOT UMOWY O WSPÓŁPRACY – ROZSZERZENIE

1. Dostawca zobowiązuje się do:

 1. dostarczania Produktów odpowiednio oznaczonych oraz opakowanych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,
 2. dostarczania Produktów, które spełniają obowiązujące normy wymagane polskimi przepisami prawa, posiada właściwe świadectwa oraz atesty dotyczące jego jakości;
 3. realizowania dostaw transportem z zachowaniem wszelkich norm i przepisów mających zastosowanie do przewozu dodatków do żywności do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich;
 4. powiadamiania o każdej planowanej zmianie cennika na adresy  email wskazane w Umowie  przy czym zmiana cennika wymaga uprzedniej pisemnej zgody osób uprawnych zgodnie z właściwym wpisem do właściwego rejestru osób upoważnionych za ŁUKOSZ; niezachowanie powyższych wymagań odnosi ten skutek, że faktury wystawione przez Dostawcę z uwzględnieniem cen niezgodnych z cennikiem zostaną skorygowane przez Dostawcę;
 5. powiadamiania z 7 dniowym wyprzedzeniem o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w tym o wszelkich zmianach jakości produktu, nazwy, wagi lub objętości, szaty graficznej, wielkości opakowania, liczby opakowań na jednym piętrze palety, ilości na palecie oraz kodów kreskowych produktów i ich opakowań.
 6. innych działań przewidzianych Umową.

 2. Przy realizacji zamówienia, Dostawca zobowiązany jest:

     1) przestrzegać receptur, składników i warunków wytwarzania Produktów stosowanych wobec swoich odbiorców;

     2) stosować dodatki dozwolone przepisami prawa UE dotyczących środków spożywczych;

     3) przestrzegać limitów zanieczyszczenia żywności, pozostałości pestycydów, metali ciężkich wymaganych przepisami UE,

     4) prowadzić ogólny monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych, oraz czystości mikrobiologicznej.

3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, że dostarczone Produkty będą dobrej jakości, zgodne z Zamówieniem, załączonymi dokumentami i ewentualnymi próbkami, o ile zostały wcześniej dostarczone oraz z odpowiednimi przepisami unijnymi i polskimi, w tym z Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003.229.2275) lub dyrektywy UE 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSD).

4. Na żądanie, w przypadku wycofania Produktu z rynku lub w przypadku konieczności wyjaśnienia innych kwestii dotyczących Produktu, Dostawca przekaże ŁUKOSZ  wszelkie informacje dotyczące identyfikacji Produktu w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin, zakładając 100% identyfikacji, zgodnie z obowiązującymi w dniu wycofania przepisami UE dotyczącymi śledzenia Produktu.

5. Dostawca powinien przetestować wszystkie Produkty po zakończeniu produkcji i dostarczyć ŁUKOSZ  protokoły badań jakości każdej dostawy oraz – na żądanie ŁUKOSZ  – próbki.

6. Wszelkie kontrole będą zapowiedziane przez ŁUKOSZ  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, za wyjątkiem sytuacji związanych z rozpatrywaniem reklamacji związanych z zagrożeniem życia i zdrowia konsumentów i/lub wycofaniem Produktów z rynku, gdzie audyt może być przeprowadzony niezwłocznie po informacji o niezgodności.

7. Jeżeli jakość Produktów nie odpowiada standardom jakości określonym w niniejszym dokumencie z winy Dostawcy, ŁUKOSZ  może według własnego uznania anulować Zamówienie i zwrócić dostawę Dostawcy na koszt Dostawcy lub zażądać rabatu w wysokości [ 20]% całkowitej wartości wadliwych Produktów.

IV. ZAMÓWIENIA I DOSTAWY

1. Z chwilą wydania Produktu i jego odbioru bez zastrzeżeń przez ŁUKOSZ we wskazanych w umowie punktach niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów przechodzi na ŁUKOSZ a dostawę Produktów uważa się za wykonaną.

2. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

    1) list przewozowy (np.: Bill of lading, Packing list, WZ, Delivery note, itp.

     2) faktura handlowa

     3) dokumenty potwierdzające, że Produkt jest bezpieczny i spełnia wymagania jakości zdrowotnej, umożliwiające identyfikację partii Produktu w tym dokumenty towarzyszące  dostawie:

           a) Identyfikowalny dokument WZ – musi zawierać adnotację o numerze zamówienia oraz zawierający:

- nazwa, adres dostawcy (ewentualnie producenta lub dystrybutora),

- wszelkie informacje dotyczące spełnienie wymagań jakościowych jak również opis niezgodności,

- informację o dacie przydatności / sposobie przechowywania

- podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy,

           b) Dokumenty dotyczące jakości Produktu i jego opakowania –o ile strony wyraźnie nie umówią się inaczej są to:

- Deklaracja zgodności z zamówieniem,

-  Atest,

- Świadectwo odbioru,

- pisemną specyfikację odnośnie użytych opakowań z informacją, że wszystkie użyte do ich wykonania materiały są dopuszczone do kontaktu z żywnością,

- deklarację zgodności dla opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością lub deklaracja zgodności dla innych materiałów (oprócz plastiku) dopuszczonych do kontaktu z żywnością,

- opis systemu kontroli wagi,

- schemat procesu produkcyjnego z kontrolą i krytycznymi punktami kontroli,

- raporty analityczne potwierdzające spełnienie parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i żywieniowych wymienionych w specyfikacji,

- kopie wymaganych certyfikatów,

- kopie wszelkich innych oświadczeń m.in. Halal, koszerne, bezglutenowe, bez GMO itp. – jeśli dotyczy,

- Świadectwa Jakości identyfikujące dostarczone Produkty i zawierające co najmniej następujące informacje: Data przydatności do spożycia, wykonane badania laboratoryjne lub oświadczenie potwierdzające, że Produkt spełnia wymagania prawne – poziomy pestycydów, mikotoksyn, metali ciężkich, mikroorganizmów,

- Świadectwo fitosanitarne,

- Inny dokument potwierdzający jakość dostarczanych Produktów zawierający:

 1. nazwę, adres dostawcy (ewentualnie producenta lub dystrybutora),
 2. powiązanie z numerem zamówienia ŁUKOSZ  ( w tym przypadku numer ZZ),
 3. numer symbolu wewnętrznego ŁUKOSZ , nazwę, ilość z podziałem na konkretne partie Produktu,
 4. wszelkie informacje dotyczące spełnienie wymagań jakościowych jak również opis niezgodności,
 5. informację o dacie przydatności sposobie przechowywania,
 6. oświadczenie o zgodności z wymaganiami z zamówienia,
 7. podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy, Urzędu,

3. Dostawca zobowiązuje się nadto dostarczyć inne niezbędne dokumenty wymagane do wprowadzenia do obrotu, korzystania i przechowywania tych Produktów zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Dostawca obowiązany jest oznakować Produkt etykietą logistyczną oraz etykietami jednostkowymi, zawierającymi co najmniej dane producenta, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, numer partii, opis wyrobu, kraj pochodzenia, zawartość netto, deklarację o alergenach, skład i sposób przechowywania.

5. Dostarczane Produkty będą miały znaki identyfikacyjne  numery partii lub inne znaki seryjne zgodne z towarzyszącymi dokumentami dostawy umożliwiające swobodną identyfikację.

6. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszystkie Produkty objęte dostawą zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz, że posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i certyfikaty umożliwiające wprowadzenie ich do obrotu gospodarczego i wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Na żądanie ŁUKOSZ  Dostawca przedstawi wymagane certyfikaty, zezwolenia lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych zobowiązań w potwierdzonej przez Dostawcę za zgodność z oryginałem, kopii.

7. Produkty muszą być dostarczane w opakowaniu odpowiednim dla danego rodzaju Produktu,( opakowanie zbiorcze, doypack, big bag)

8. Worki foliowe stanowiące bezpośrednie opakowanie Produktów muszą być koloru niebieskiego.

9. Dostawca zobowiązany jest dokonywać dostaw Produktów na czystych, nieuszkodzonych paletach drewnianych – EURO, lub na paletach jednorazowych umożliwiających wysokie składowanie.  Palety jednorazowe, na których dostarczony jest Produkt traktowane są, jako bezzwrotne i stają się własnością ŁUKOSZ. W sytuacji stwierdzenia dostawy Produktów na paletach innych niż wymienione, uszkodzonych lub w niewłaściwym stanie higienicznym, ŁUKOSZ ma prawo odmowy przyjęcia dostawy Produktów.

10. Dostawca / przewoźnik zobowiązany jest na terenie stosować się do zaleceń pracowników magazynu dotyczących procedur i bezpieczeństwa rozładunku m.in. stosowania odblaskowej kamizelki oraz stosowania klinów podczas prowadzonych operacji załadunku/ rozładunku.

11. Nie stosowanie się do zaleceń pracowników magazynu ŁUKOSZ  dotyczących procedur i bezpieczeństwa może skutkować odmową przyjęcia dostawy.

12. Dostawca zobowiązuje się do stosowania wszystkich dostępnych środków zabezpieczenia Produktów ( pasy transportowe, maty antypoślizgowe, odboje…) , aby zapewnić bezpieczny wyładunek Produktu.

13. Dostawca zapewni odpowiednie warunki przewozowe w oparciu o wymagania i kategorie dostarczanego Produktu tj.

      1) zapewni odpowiedni stan techniczny pojazdu – szczelność naczepy, brak uszkodzeń w podłodze auta uniemożliwiający bezpieczny wyładunek Produktu,

      2) zapewni przewóz w temperaturze kontrolowanej ( jeżeli wymagana),

      3) zapewni odpowiednie warunki wewnątrz naczepy (spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych dla transportu żywności) – brak obcych zapachów, nadmiernego zapylenia, niepożądanej wilgoci, pleśni, obecności szkodników.

14. Wszystkie koszty powstałe w wyniku niestosowania się do procedur ŁUKOSZ  zostaną poniesione przez Dostawcę i jednocześnie stanowią podstawę do odmowy rozładunku.

V. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOSTAWĘ

1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy jest dowód przyjęcia Produktu (WZ), względnie list przewozowy lub inny równorzędny dokument przewozowy opatrzony datą odbioru i podpisany bez zastrzeżeń przez ŁUKOSZ, tj.:

    1) Dostawca ma obowiązek uzyskać potwierdzenie dostawy zgodnie z Umową i OWD, w szczególności w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Dostawcą a ŁUKOSZ przyjęte będą ilości Produktu według dokumentu potwierdzającego odbiór, zaś w przypadku zgłoszenia przez ŁUKOSZ reklamacji, Dostawcę obciążają negatywne skutki nieotrzymania takiego potwierdzenia.

2. ŁUKOSZ ma prawo do odmowy przyjęcia dostarczonych Produktów lub do ich zwrotu w całości lub części w przypadku dostawy Produktów:

    1) jakości odbiegającej od uzgodnionej z ŁUKOSZ,

    2) nie spełniających warunków określonych w niniejszej Umowie,

    3) dostarczonych nieterminowo o ile zmiana terminu wcześniej nie była uzgodniona z dostawcą

    4) nie zamówionych tj. niewynikających ze złożonego przez ŁUKOSZ zamówienia,

    5) oznakowanych niezgodnie z atestem i Specyfikacją (a tj. niezgodnie z art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.; Dz.U.UE.L.2008.354.16 z dnia 2008.12.31)

    6) innych przypadkach wynikających z dobrych zasad kupiecki, bezpieczeństwa obrotu prawnego i finansowego oraz wynikających z Umowy i OWD.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej, ŁUKOSZ odmówi przyjęcia Produktu ma obowiązek do złożenia w ciągu 48 godzin licząc od chwili dostawy, reklamacji na formularzu stanowiącym integralną część niniejszych OWD . W przypadku uznania reklamacji Dostawca zobowiązuje się do odebrania reklamowanego Produktu w terminie do 14 dni licząc od daty wydania decyzji przez Dostawcę. Jeżeli Dostawca nie odbierze w terminie reklamowanego Produktu Łukosz na koszt Dostawcy go zutylizuje lub prześle do Dostawcy.

4. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest do wystawienia oraz niezwłocznego dostarczenia ŁUKOSZ jednej faktury korygującej do rozpatrzonej reklamacji. W przypadku nie otrzymania przez ŁUKOSZ faktury korygującej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania zwrotu, ŁUKOSZ ma prawo wstrzymać płatność za całą dostawę, w której znajdował się Produkt objęty zwrotem, do chwili otrzymania faktury korygującej.

5. W sytuacji, gdy dostawa jest realizowana przez innego niż Dostawca Przedsiębiorcę, Dostawca zapewnia, że przedstawiciel tegoż przedsiębiorcy działa jak przedstawiciel Dostawcy.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Dostawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych Umową lub OWD, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności.

2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą po przejściu niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu na ŁUKOSZ, jeżeli szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, a w szczególności w skutek wad ukrytych Produktu, a także niewłaściwego transportu, opakowania, oznakowania i załadowania Produktu.

3. Jeden raz w roku ŁUKOSZ zastrzega sobie prawo zlecenia niezależnemu laboratorium badania zgodności Produktu dostarczanego przez Dostawcę z jego Specyfikacją. Badanie takie odbywać się będzie na koszt i ryzyko Dostawcy.

4. Jeden raz w roku ŁUKOSZ zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu w miejscu produkcji u Dostawcy którego celem będzie skontrolowanie obowiązujących u Dostawcy procedur produkcji, pakowania, składowania i ekspediowania Produktów przeznaczonych dla Zakładów, pod kątem i bezpieczeństwa zdrowotnego. Koszty audytu pokrywa Dostawca.

5. Na Dostawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń, atestów lub innych dokumentów wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz implementowanych do naszego obrotu prawnego wymogów Unii Europejskiej oraz innych koniecznych z uwagi na przedmiot Umowy, pozwalających na dopuszczenie dostarczanych Produktów do obrotu. Do nowego asortymentu Dostawca wraz z produktem przekazuje: Specyfikację asortymentu, Deklarację zgodności i wyniki badań na migrację. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów w terminie zakreślonym, ŁUKOSZ ma prawo anulować zamówienie lub rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6. Dostawca, który nie wytwarza, a jedynie dystrybuuje Produkty dla ŁUKOSZ, gwarantuje, że posiada wdrożony system HACCP, a nadto jest zobowiązany przedłożyć aktualny certyfikat zarządzania, jakością i bezpieczeństwa żywności według obowiązujących standardów dla producenta Produktów.

7. Dostawca odpowiada za zapewnienie posiadania aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności według standardów BRC lub IFS, ewentualnie ISO 22000.

VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Dostawca zapewnia, że dostarczone Produkty będą zgodne z Zamówieniem, dobrej jakości i wolny od wad.

2. Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone Produkty na okres ich przydatności do spożycia lub ich minimalnej trwałości a jeżeli nie zostały one określone – przez rok od wykonania dostawy. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Produkty dostarczane do ŁUKOSZ  podlegają sprawdzeniu ich zgodności z zamówieniem oraz dokumentacją do dostaw. Przez „niezgodność” dostawy rozumiane są w szczególności wszelkie niezgodności jakościowe i ilościowe dostarczanych Produktów z przepisami prawa oraz gwarancjami dostawcy.

4. W przypadku, gdy dostarczone Produkty posiadają wady jawne (widoczne już w chwili dostawy – np. uszkodzenia lub zabrudzenia opakowań lub w przypadku, gdy ilość, rodzaj lub jakość Produktu możliwa do stwierdzenia organoleptycznie nie będzie zgodna z dokumentami transportowymi/zamówieniem, ŁUKOSZ  wedle własnego wyboru: zaznaczy powyższą niezgodność w dokumentach transportowych (spisanie protokołu niezgodności) lub odmówi przyjęcia Produktu do magazynu. W przypadku odmowy przyjęcia Produktu z powodu powyższych niezgodności, wszystkie koszty transportu zwrotnego ponosi Dostawca.

5. Wszelkie wady fizyczne Produktu niemożliwe do stwierdzenia organoleptycznie przy dostawie Produktu mogą być zgłoszone przez ŁUKOSZ  do upływu daty przydatności do spożycia Produktu lub jego minimalnej trwałości a jeśli data ta nie jest wskazana przez Dostawcę w ciągu roku od dostawy. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia, zawierającej propozycje działań zabezpieczających (wymiana, dostawa, zwrot). Ostateczny wybór propozycji działań należy do ŁUKOSZ , który w terminie 2 dni roboczych powiadomi Dostawcę o swojej decyzji. Strony ustalą ostateczny termin wywiązania się przez Dostawcę z w/w roszczeń, nie dłuższy niż 3 dni robocze, od otrzymania przez niego w/w powiadomienia.

6. W przypadku braku uzgodnień o których mowa powyżej, wszelkie wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez ŁUKOSZ . ŁUKOSZ  zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych Produktów lub zażądania ich wymiany na nowe. Dostawca przedsięweźmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany wadliwych Produktów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, ŁUKOSZ  może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt . Powyższe nie narusza uprawnień ŁUKOSZ  w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

7. W razie sporu co do jakości Produktów, Strony uznają wyniki badań Produktów wykonanych przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. W przypadku rozbieżnych wyników badań Produktów zleconych przez Dostawcę i ŁUKOSZ , Dostawca uprawniony jest do pobrania próbek w siedzibie ŁUKOSZ  i zlecenia kolejnych badań. W przypadku potwierdzenia wad Produktu Dostawca wymieni Produkt na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wyników badań. Koszty ponownych badań oraz wymiany Produktów ponosi w całości Dostawca.

VIII. Własność intelektualna i przemysłowa

1. Dostawca nie będzie naruszał praw osób trzecich, w szczególności praw do znaków Produktowych, zastrzeżonych wzorów użytkowych, nazwy handlowej, praw autorskich i patentów, ze szczególnym uwzględnieniem oznaczeń handlowych i identyfikujących Produkty i ich producentów oraz wytwórców.

2. Wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wymienionych w ust.1 praw ponosi wyłącznie Dostawca.

3. Dostawca wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie opisanym w § 7 ust.1 niniejszej umowy współpracy, jeżeli naruszenie nastąpi w wyniku materiałów graficznych i pisanych dostarczonych przez Łukosz.

 

IX. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

1. Dostawca w związku z realizacją Zamówienia zobowiązuje się do prowadzenia swojej działalności zgodnie z zasadami, wartościami dobrych praktyk handlowych, zrównoważonego rozwoju, uczciwego handlu oraz zobowiązuje się do:

   1) niewykorzystywania lub wspierania wykorzystywania pracy dzieci i pracy przymusowej;

   2) zapewnienie równych szans, wolności zrzeszania się i wspierania rozwoju wszystkich;

   3) sprzeciwiać się stosowaniu kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego lub zniewag słownych;

   4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i norm branżowych dotyczących godzin pracy oraz zapewnienie, że płace będą wystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb personelu;

   5) ustanowienie i utrzymywanie odpowiednich procedur oceny i wyboru dostawców i podwykonawców w oparciu o ich zobowiązania do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej;

   6) nie tolerować korupcji w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek jurysdykcji, nawet jeśli takie działania są dozwolone, tolerowane lub nie podlegają ściganiu;

   7) w celu oceny i zmniejszenia wpływu na środowisko swoich Produktów i usług w całym ich cyklu życia;

   8) odpowiedzialnie korzystać z zasobów materialnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska i praw przyszłych pokoleń;

   9) dopilnować, aby wszyscy podwykonawcy i dostawcy postępowali zgodnie z powyższymi zasadami oraz regularnie nadzorować przestrzeganie tych zobowiązań.

2. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że ŁUKOSZ  ma prawo w każdym czasie zweryfikować, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, przestrzeganie przez niego podjętych zobowiązań.

X. Płatność

1. Dostawca ponosi względem ŁUKOSZ pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za następstwa nieprawidłowego naliczenia stawki podatku VAT w wystawionej fakturze, nieprawidłowego lub nieterminowego wystawienia faktury, które wystąpią po stronie ŁUKOSZ, a wynikać będą z okoliczności zawinionych przez Dostawcę.

2. Płatność następuje na podstawie otrzymanej faktury spełniającej warunki określone w niniejszej Umowie, przelewem bankowym na wskazane w niej konto. Za dokonanie płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego dostawcy. przypadające na dzień wolny od pracy będą realizowane w następny dzień roboczy, przypadający po dniu wolnym od pracy.

3. ŁUKOSZ zastrzega sobie możliwość potrącenia swoich wierzytelności wobec Dostawcy z wierzytelnościami Dostawcy wobec ŁUKOSZ z tytułu wykonanych dostaw. Tytuł przelewu lub specyfikacja do przelewu, wymieniająca zobowiązania i należności Dostawcy, stanowi oświadczenie ŁUKOSZ o dokonaniu potrącenia na zasadach opisanych powyżej. Dostawca zobowiązuje się rozliczyć należności i zobowiązania wobec ŁUKOSZ zgodnie ze wskazaniami ŁUKOSZ zamieszczonymi w tytule przelewu lub w specyfikacji do przelewu. W sytuacji, gdy na dzień potrącenia brak jest wierzytelności Dostawcy nadających się do potrącenia, ŁUKOSZ wezwie Dostawcę do zapłaty swoich należności w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przesłanego listem poleconym.

4. Strony ustalają, że przeniesienie na osobę trzecią przysługującej Dostawcy wierzytelności wobec ŁUKOSZ lub zlecenie osobom trzecim dokonania czynności dotyczącej wierzytelności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o zleceniu może nastąpić jedynie po udzieleniu przez ŁUKOSZ pisemnej zgody na dokonanie takiej czynności, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

XI. Reklamacja

1. Dostawca oświadcza, iż brak rozpoznania reklamacji ŁUKOSZ w terminie 21 dni od daty otrzymania dokumentu reklamacyjnego stanowi uznanie zgłoszonej reklamacji. Dla Dostawcy istnieje możliwość wydłużenia terminu do 40 dni w celu rozpoznania reklamacji z uwagi na konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań. O wydłużeniu terminu rozpoznania Dostawca zobowiązany jest powiadomić ŁUKOSZ.

2. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest do wymiany Produktu na wolny od wad i dostarczenia go w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych dla Produktów będących na stanie magazynowym Dostawcy. Dla innych produktów termin dostawy wynikać będzie z długości procesu produkcji. Nie zajęcie przez Dostawcę żadnego stanowiska wobec zgłoszonej reklamacji w wymaganym terminie, Strony uznają, jako jej uwzględnienie przez Dostawcę w całości.

3. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest poinformować ŁUKOSZ w formie pisemnej podając przyczyny odmowy uznania reklamacji. Odpowiedź należy wysłać zwrotnie na adres e-mailowy pracownika ŁUKOSZ, zgłaszającego reklamację.

4. Dostawca ponosi koszty związane z wykonaniem uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w tym również koszty transportu Produktów co do których termin reklamacji upłynął bez wydania decyzji przez Dostawcę.

5. W sytuacji zwrotu Produktów (Produktu) z powodu reklamacji jakościowej Dostawca zobowiązuje się zrealizować nowe zamówienie ŁUKOSZ niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez ŁUKOSZ. W przypadku braku możliwości zrealizowania takiej dostawy, Dostawca ponosi koszty różnicy w cenie zakupionego przez ŁUKOSZ Produktu wraz z kosztami jego dostawy do Zakładu ŁUKOSZ.

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji, ŁUKOSZ jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą za Produkt podlegający reklamacji na rzecz Dostawcy do czasu zakończenia sprawy w przedmiocie reklamacji.

X. Kary umowne

1. ŁUKOSZ przysługują następujące kary umowne:

     1) z tytułu dostawy Produktów niezgodnych z atestem lub przedłożenie atestu nie odpowiadającego faktycznie składowi dostarczonych Produktów – 10%  wartości brutto danej partii dostarczonych Produktów .

2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody zaistniałe w ŁUKOSZ albo u jego Nabywców, które powstały bezpośrednio lub pośrednio z powodu dostarczonych przez Dostawcę Produktów. W takim przypadku ŁUKOSZ jest uprawniony do przeniesienia na Dostawcę obowiązku zapłaty wszelkich kar rozumianych m. in., jako kary umowne, koszty transportu, koszty utylizacji Produktu (Produktów) oraz Produktów Łukosz w których wykorzystano Produkty od Dostawcy, nałożonych na ŁUKOSZ przez Nabywców ŁUKOSZ od d. Dostawca  zobowiązuje się do zapłaty kar, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 3 (trzech) dnia otrzymania od ŁUKOSZ pisma o wysokości przeniesionych kar.

3. W przypadku stwierdzenia przez niezależne laboratorium różnic pomiędzy parametrami Produktu dostarczonego przez Dostawcę a zawartymi w Specyfikacji, ŁUKOSZ zastrzega sobie prawo do obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości 10% wartości obrotu pomiędzy Dostawcą a ŁUKOSZ obejmującą partię badanego Produktu.

4. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie nie wyłączają możliwości dochodzenia przez ŁUKOSZ odszkodowania w wysokości przenoszącej wartość zastrzeżonych kar umownych.

XI. SIŁA WYŻSZA

1. Strony zwolnione są od postanowień niniejszej Umowy dotyczących jej wykonania w przypadku, gdy wykonanie zobowiązań objętych niniejszą Umową staje się niemożliwe w skutek działania siły wyższej.

2. Przez działanie siły wyższej rozumie się w szczególności: klęski żywiołowe, działania wojenne lub terrorystyczne, zarządzenia władz uniemożliwiających wykonanie Umowy w całości lub części.

3. Strona powołująca się na okoliczność siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 24 h od daty wystąpienia okoliczności siły wyższej zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony na adresy mailowe określone w niniejszej Umowie a dla ŁUKOSZ na adres e mailowy: zakupy@lukosz.pl.

4. W przypadku, gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące, każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

XII. INFORMACJE POUFNE

1. Używany w niniejszej Umowie termin “Informacje poufne” oznaczać będzie wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje (w szczególności techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne, dane finansowe, know-how, operacyjne, z zakresu public relations, a także analizy, opracowania i plany dotyczące działalności oraz informacje zawarte w treści dokumentów przygotowywanych przez jedną ze Stron), które Strony lub osoby trzecie działające w ich imieniu, bądź na zlecenie Stron, będą sobie nawzajem ujawniać w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej w związku z zwarciem i wykonywaniem Umowy, co, do których Strona ujawniająca podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania ścisłej tajemnicy i ochrony wszelkich Informacji poufnych, jakie uzyskają w trakcie zawierania i wykonywania Umowy, a jednocześnie oświadczają, że nie będą ujawniać, wykorzystywać i pozyskiwać informacji o drugiej Stronie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie i wykorzystanie mogłoby narazić na szkodę istotne interesy materialne lub niematerialne którejkolwiek ze Stron, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Strony zastrzegają, że w dowolnym momencie trwania niniejszej umowy, Strona może uznać za poufne określone informacje będące jej własnością, które to informacje od momentu złożenia oświadczenia o ich poufności Strony będą traktować, jako Informacje poufne. Nie mają, co do nich zastosowania zapisy pkt a. i b. ust. 6 niniejszego paragrafu.

4. Do Informacji poufnych nie zalicza się:

   a. informacji, które w chwili ujawnienia przez Stronę drugiej Stronie były ogólnie znane, lub

   b. informacji, które Strona uzyskała, przed lub po dniu zawarcia umowy, jeżeli zostały udostępnione Stronie przez osobę trzecią nie zobowiązaną do poufności przez żadną ze Stron, lub

   c. informacji, które zostaną ujawnione przez Stronę po uprzednim uzyskaniu zgody drugiej Strony.

5. Strony uzgadniają również, że Strona będzie zwolniona z obowiązku zachowania w poufności Informacji poufnych w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona ujawniająca Informacje poufne będzie zobowiązana do:

    a. bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o obowiązku, bądź otrzymaniu wezwania do ujawnienia Informacji poufnych na rzecz osób, co, do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, chyba że zakazują tego przepisy prawa lub postanowienia wydane przez organy ścigania;

    b. ujawnienia tylko takiej części Informacji poufnych, jaka jest wymaga przez prawo;

    c. podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów uzasadnionych celem ujawnienia.

6. Jeżeli nie będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa ani nie będzie to konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy, w czasie obowiązywania Umowy Stronom nie wolno bez uprzedniego wyraźnego, pisemnego zezwolenia drugiej Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie Informacji poufnych.

7. Strony będą używać Informacji poufnych wyłącznie w ramach zawarcia i wykonywania Umowy.

8. Zawarty w niniejszym paragrafie zakaz ujawniania Informacji Poufnych trwa również po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy przez okres 5 lat.

9. Strona, która ujawni Informacje Poufne z naruszeniem zasad wynikających z niniejszego paragrafu, obciążona zostanie karą umowną w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia, nie mniej jednak niż równowartość zakupów dokonanych u Dostawcy za okres ostatnich 6 miesięcy przed naruszeniem

10. W przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku ujawnienia Informacji Poufnych przewyższać będzie karę umowną określoną w ustępie poprzedzającym, Strona poszkodowana uprawniona jest do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

XIII. RODO i AML

1. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie jako administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (tzw. RODO) oraz każda we własnym zakresie  wykona obowiązki i uprawnienia wynikające z art. 6 ust. 1 RODO oraz art. 9 ust. 2 RODO . 

2. Strony, każda w swoim zakresie, w przypadkach prawnie określonych, zobowiązuje się względem drugiej strony wykonywać nałożone na nią obwiązki wynikające z przepisów ustawa z 1.03.2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723 ze zm.) oraz dotyczących wątku procedur AML : dyrektywa PE i Rady (UE) 2015/849 z 20.06.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE L 141, s. 73) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (Dz. U. z 2018 r. poz. 1946).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla celów niniejszej Umowy wszelkie zawiadomienia są skuteczne, jeżeli zostały sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dostarczone drugiej Stronie na podany w niniejszej Umowie adres do korespondencji. Przez formę pisemną strony akceptują również doręczanie dokumentów z podpisem kwalifikowanym lub podpisem elektronicznym. 

2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, niniejsza Umowa nie zostałyby zawarta.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do informowania drugiej Strony o zmianie swojego adresu do korespondencji w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu zaistnienia zmiany. Zmiana adresu do korespondencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest ważna od chwili otrzymania zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji przez drugą Stronę w formie pisemnej, przy czym zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chybiu (43-520) przy ul. Bielska 69 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027824; kapitał zakładowy 45 045 000,00 zł (czterdzieści pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych), dla której został wygenerowany numer REGON: 072720623 oraz NIP: 9372341127, oświadcza iż jest  dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 08 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2022.893 ze zm)

5. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia Dostawca dostarczy Produkty dodatkowe na warunkach handlowych mających zastosowanie przy realizacji danego zamówienia (ceny jednostkowe, rabat).

6. Dostawca zwolni ŁUKOSZ  z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z Produktami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią obronę ŁUKOSZ  na swój koszt.

7. Bez uprzedniej pisemnej zgody ŁUKOSZ  Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji zamówienia.

8. OWD stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez ŁUKOSZ . W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia. OWD wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych ogólnych warunków dotyczących sprzedaży przez Dostawcę. Odstępstwa o Ogólnych Warunków Zakupu wymagają pisemnej zgody ŁUKOSZ  udzielonej przez wyraźnie umocowane do tego osoby. Wyłącza się stosowanie art. 3854 1 kodeksu cywilnego.