Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej    

Regulamin Konkursów FB

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH

 

PRZY UŻYCIU SERWISU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK z dnia  17.07.20 r.

 

    § 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych przy użyciu serwisu społecznościowego Facebook, zwanych dalej "konkursami", przez spółkę Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. z siedzibą w Chybiu przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000027824, NIP 937-23-41-127, REGON 072720623, zwaną dalej "organizatorem”.
 2. Definicje pojęć:

 

 1. Fanpage PMiW Łukosz – strona internetowa organizatora prowadzona w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/pmiwlukosz.
 2. Uczestnik konkursu – osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będąca fanem Fanpage’a PMiW Łukosz, która zgłosiła się do konkursu. Fanem jest osoba, która polubiła tę stronę za pomocą przycisku "Lubię to!".
 3. Członkowie rodzin – małżonkowie, wstępni i zstępni do drugiego pokolenia oraz powinowaci w linii prostej jak też przysposobieni oddani pod opiekę lub kuratelę.

 

    3. Niniejszy regulamin ma charakter ramowy i określa zasady przeprowadzania odrębnych konkursów w różnym   czasie, zgodnie z jego postanowieniami. Terminy poszczególnych konkursów będą podawane przez organizatora na Fanpage’u PMiW Łukosz. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanego terminu rozpoczęcia i zakończenia danego konkursu.


4.Uczestnik konkursu odpowiada na pytanie zadane przez organizatora lub wykonuje zadanie sformułowane przez organizatora w czasie trwania konkursu. Pytanie albo zadanie do wykonania będące przedmiotem konkursu za każdym razem zostanie podane na Fanpage'u PMiW Łukosz. Zwycięzcy każdego z konkursów zostaną wybrani przez komisję konkursową.

5.Serwis społecznościowy Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

6.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook ani z nim związany.

 

    § 2. Uczestnictwo w konkursie

 

 1. Uczestniczyć w konkursie może wyłącznie osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i jest zarejestrowana jako użytkownik serwisu społecznościowego Facebook i jednocześnie jest fanem Fanpage'a PMiW Łukosz, z zastrzeżeniem ust.2.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz osoby współpracujące z organizatorem na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, udziałowcy organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Zgłoszenie się do danego konkursu następuje poprzez:

-zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz ogłoszenia o konkursie i potwierdzeniem tego faktu poprzez polubienie postu – ogłoszenia o konkursie zamieszczonego przez organizatora, oraz

-napisanie komentarza pod ogłoszeniem o konkursie.

       5.Niespełnienie w czasie trwania konkursu wymagań określonych w ust. 4 powoduje wykluczenie uczestnika z udziału w konkursie.

 

      § 3. Zasady konkursu

 

 1. Uczestnik konkursu w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie przesyła zdjęcia potrawy wykonanej z produktu należącego do linii Strefa Indyka firmy PMiW Łukosz, umieszczając je jako komentarz pod postem ogłaszającym konkurs i podaje nazwę produktu z którym została ona przygotowana.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”). Komisja konkursowa wybiera według swego wyłącznego uznania najlepsze jej zdaniem zdjęcia i dokonuje w ten sposób wyboru zwycięzców konkursu. Kryterium wyboru odpowiedzi lub zdjęć przez Komisję konkursową stanowić będzie w szczególności oryginalność pomysłu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych odpowiedzi lub zdjęć.
 3. Komisji konkursowej przewodniczy przewodniczący Komisji (dalej „Przewodniczący Komisji”) Monika Bukowska Kierownik Działu Handlowego Polskie Mięso i Wędliny sp. z o.o.
 4. Członkami Komisji konkursowej są: Agata Kroczek- specjalista ds. zakupów, Magdalena Muchowicz- marketing manager.
 5. Do zadań Przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji konkursowej należą w szczególności:
  1. weryfikacja i analiza nadesłanych zgłoszeń, w tym zdjęć,
  2. weryfikacja i analiza zebranych danych w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu,
  3. wyłonienie zwycięzców Konkursu.
 6. Komisja konkursowa działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Przewodniczącego Komisji.
 7. Decyzje Komisji konkursowej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy dwóch Kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 8. Przewodniczący i Członkowie Komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 9.  Każdy konkurs posiada 2 zwycięzców, chyba że w ogłoszeniu o konkursie zostanie wskazana inna liczba zwycięzców.
 10. Komentarz z odpowiedzią nie może być edytowany pod rygorem dyskwalifikacji uczestnika w danym konkursie.
 11. Zwycięzcami danego konkursu zostają uczestnicy wybrani przez komisję konkursową, o których mowa w ust. 1. Wszyscy zwycięzcy otrzymają nagrody pod warunkiem dotrzymania wszystkich postanowień regulaminu.
 12. Oficjalne wyniki każdego konkursu podane zostaną na stronie internetowej organizatora lub na Fanpage'u PMiW Łukosz w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu zakończenia konkursu.
 13. Przepisy określone w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do konkursu polegającego na wykonaniu zadania określonego przez organizatora.
 14. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje organizatorowi konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia lub przepisu w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

 

 

      § 4. Nagrody i warunki ich otrzymania

 

 1. Nagrodami w konkursie są gadżety organizatora lub inne nagrody przyznane przez organizatora. Szczegółowy wykaz nagród publikowany jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Nagrody przyznane przez organizatora nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
 3. W przypadku, gdy nagroda jest obciążona podatkiem od nagród, zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 1/9 wartości przyznanej nagrody, która w całości zostanie przeznaczona na zapłatę należnego podatku od nagród.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę danego konkursu na adres marketing@lukosz.pl emaila z wypełnionym kwestionariuszem zwycięzcy zawierającym dane osobowe zwycięzcy, tj. imię, nazwisko, email, nr telefonu, adres zamieszkania i NIP, dla celów rozliczeń podatku od nagród i złożone oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i ogłoszeniem o danym konkursie a także wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z polityką ochrony danych osobowych oraz przepisów RODO.  Tytuł emaila powinien mieć treść "Nagroda w konkursie na Fanpage'u PMiW Łukosz z dnia [data]", gdzie zamiast [data] należy wpisać datę rozpoczęcia konkursu. Email należy przesłać w terminie 24 godzin od czasu otrzymania wiadomości o zdobyciu nagrody, o której mowa w ust. 7.
 5. Niedopełnienie obowiązków wskazanych w ust. 4 powoduje utratę prawa do nagrody.
 6. Po ustaleniu listy zwycięzców, każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o zdobyciu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej mu na konto pocztowe użytkownika serwisu Facebook. Wiadomość ta będzie zawierała kwestionariusz zwycięzcy, czas i miejsce odbioru nagrody oraz hasło do odbioru nagrody. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu w miejscu i czasie wskazanym w tej wiadomości. Wydanie nagrody będzie możliwe w miejscu odbioru nagrody po przedstawieniu przez zwycięzcę właściwego hasła. Osoba wydająca nagrodę może wezwać osobę odbierającą nagrodę do okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość i wiek w celu weryfikacji zgodności danych osobowych podanych w kwestionariuszu z danymi osobowymi znajdującymi się na okazanym dokumencie.
 7. Ta sama osoba może uzyskać tylko jedną nagrodę w danym konkursie.
 8. Uczestnik konkursu ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody.

 

      §5. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator ma prawo do publikowania przebiegu i wyników konkursu we wszelkich środkach masowego przekazu i na stronach internetowych, w tym na swojej stronie internetowej www.lukosz.pl oraz na Fanpage'u PMiW Łukosz. Prezentacja przebiegu lub wyników konkursu będzie się odbywać za pomocą publicznie dostępnej nazwy użytkownika w serwisie Facebook.
 2. Dane osobowe zwycięzców konkursu są przetwarzane przez organizatora w celu rozliczenia podatku na nagrody, zgodnie z informacją zawartą w kwestionariuszu zwycięzcy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
 4. Organizator może w każdej chwili odwołać konkurs bez podania przyczyny.
 5. Reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@lukosz.pl w terminie 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu ogłoszenia oficjalnych wyników konkursu. Reklamacja musi zawierać publicznie dostępną nazwę użytkownika w serwisie Facebook, dokładny opis zdarzenia i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia ich wpłynięcia. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. O podjętej decyzji uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatora na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja. W przypadku uwzględnienia reklamacji uczestnik konkursu ma prawo do otrzymania innej nagrody zaproponowanej przez organizatora, zgodnie z wyborem podjętym przez uczestnika.
 6. Organizator nie odpowiada za niewydanie nagrody w przypadku niepodania przez zwycięzcę wymaganych danych osobowych, podania błędnych danych lub błędnego adresu kontaktowego, w tym adresu email, niepodania właściwego hasła jak też z innych powodów, które nie leżą po stronie organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.lukosz.pl.
 9. Spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na lokalizację centrali organizatora po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

 

§ 6 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. z siedzibą w Chybiu przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS0000027824, NIP 937-23-41-127, REGON 072720623.

1.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez administratora konkursów w ramach działań marketingowych oraz w celu rozliczeń podatku od nagród. Cele te będą wykonywane w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

2.         W celach określonych w powyższym punkcie niezbędne jest uzyskanie od Pana/Pani następujących danych: imię, nazwisko, adres  zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.

3.         We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: marketing@lukosz.pl

4.         Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym administrator zleca wykonywanie takich czynności oraz upoważnione podmioty współpracujące z administratorem dla realizacji w/w celu.

5.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały udzielone Po upływie wyżej wymienionych okresów Pana/Pani dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

7.         Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.         Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.