Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej    

Regulamin Akcji Promocyjnej Spełniaj marzenia

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Spełniaj marzenia”

 

        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej pod nazwą „Spełniaj marzenia ” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) .

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. z o.o., 43-520 Chybie, ul. Bielska 69, NIP: 937-234-11-27, REGON: 072720623, KRS: 0000027824, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 45 045 000,00 zł,  zwana dalej Organizatorem.
3. Akcja Promocyjna obowiązuje w terminie od  20.08.2018 do 30.11.2018.

4. Akcja Promocyjna jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach detalicznych składających zamówienia bezpośrednio lub telefonicznie do przedstawicieli handlowych firmy PMiW Łukosz. Wykaz przedstawicieli handlowych zbierających zamówienia w Akcji Promocyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działająca w imieniu podmiotu gospodarczego, który zaopatruje się w produkty Organizatora, jeżeli do obowiązków tych osób należy składanie zamówień w imieniu wybranych podmiotów gospodarczych, zwana dalej „Uczestnikiem”.  

6.Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia” jest dobrowolne.
7. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.
8. Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

ZASADY UCZESTNICTWA

9. Każdorazowy jednorazowy zakup określonych w załączniku 2 wędlin marki Łukosz w terminie od 20.08.2018 do 30.11.2018 premiowany jest zgodnie z zasadą

Ilość zamówionych kg

Ilość przyznawanych punktów

20

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

120

8

130

9

140

10

150

11

160

12

170

13

180

14

190

15

200

16

210

17

220

18

230

19

240

20

250

21

260

22

270

23

280

24

290

25

300

26

Jednorazowy zakup  określany jest w oparciu o wartość zamówienia złożonego w systemie Mobil Touch a przeliczenie ilości należnych Uczestnikowi Pieczątek Promocyjnych jest dokonywane przez system Mobil Touch w sposób automatyczny.

10. Jedna Pieczątka Promocyjna odpowiada jednemu punktowi.

11. Pieczątki  Promocyjne są przybijane  w Katalogu Akcji Promocyjnej „ Spełniaj marzenia” w Karcie Promocyjnej przez przedstawiciela handlowego PMiW Łukosz  podczas przyjmowania zamówienia i bieżącej obsługi Klienta.

12. W przypadku podejrzenia niezgodności ze złożonym zamówieniem Organizator zastrzega możliwość wglądu do oryginalnego dokumentu zakupu towarów PMiW Łukosz.

13.Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest do zachowania oryginałów Kart Promocyjnych z Katalogu Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia”. Odbiór nagrody jest możliwy po przekazaniu oryginałów Kart Promocyjnych Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia” i uzupełnionego protokołu Potwierdzenia odbioru nagrody.

14.Jedna Karta Promocyjna upoważnia do odbioru jednej nagrody.

15.Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może wypełnić jednorazowo więcej niż jedną Kartę Promocyjną.

     

        NAGRODY

16. Nagrodami w Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia” są:

Nagrody za 140 pieczątek promocyjnych:

           I.  Vileda Robot sprzątający VR 302  

            Comfort Cook Zestaw naczyń ze stali nierdzewnej 18 elementów CC 10006

            Remington Depilator IPL 6750

          II. Nagrody za 80 pieczątek promocyjnych:

            Tefal FrytownicaFX100015 AIRFRYER          

            Comfort Cook Thermocook/THCC10005  + książka kucharska

           III. Nagrody za 60 pieczątek promocyjnych:

            Tefal Stacja parowa  SV7030

            Russel Hobbs Blender kielichowy Performance Pro 22260-56

           IV. Nagrody za 50 pieczątek promocyjnych:

            Odello 72- elementowy komplet sztućców OD1064

            Dirt Devil Odkurzacz bezworkowy DD2650-0 Pick up 

            V. Nagrody za 35  pieczątek promocyjnych:

            Vileda Mop parowy Steam Mop

            Odello Szybkowar stalowy 6.0L/OD1068     

           VI. Nagrody za 30 pieczątek promocyjnych:

            Vileda  Windomatic Power

           Odello Komplet garnków 8 elementów  16-22cm SINNET/OD1484

            VII. Nagrody za 25 pieczątek promocyjnych:

            Russel Hobbs Horizon Mikser ręczny z misą 24680-56

            Remington Suszarka do włosów D5215GP plus prostownica zestaw GIFTPACK

            VIII. Nagrody za 20 pieczątek promocyjnych:

            Homedelux Noże w bloku 7 elementów HD12017

             Oscar Cook Roy. Brytfanna 32cm 5,5L/BH4793

            IX. Nagrody za 10 pieczątek promocyjnych:

            Tefal Blender ręczny Turbomix

            Lava Stone Patelnia 28cm pow. miner. beż/HD12104

            Odello Zestaw sztućców 36 elementów 6 osób 3f/ OD1063

17. Sponsorem wszystkich nagród w akcji promocyjnej jest Organizator.

18. W przypadku braku dostępności wybranej nagrody, Organizator zastrzega możliwość zamiany nagrody na inną, o zbliżonej wartości brutto.

 

ODBIÓR NAGRÓD

19. Nagrody wydawane są najpóźniej do 31.12.2018.

20. Nagrody będą przekazywane bezpośrednio przez przedstawicieli handlowych PMiW Łukosz.

21. Do odbioru nagrody wymagane jest:

a.posiadanie oryginału Katalogu Akcji Promocyjnej z Kartą Promocyjną z odpowiednią ilością Pieczątek Promocyjnych

b. podanie danych identyfikacyjnych odbierającego nagrodę niezbędnych do wywiązania się z obowiązków formalnych przez organizatora Akcji Promocyjnej oraz  złożenie podpisu na protokole odbioru nagrody,

Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej są przetwarzane w celach: wykonania regulaminów, w tym dokonania wyboru zwycięzców, przekazania nagród zwycięzcom, rozpoznania reklamacji, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 200), zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami uczestnika lub zwycięzcy lub osób trzecich.

                        c. Podanie danych osobowych oraz złożenie powyższych oświadczeń ma charakter dobrowolny, jednak                           dokonanie wszystkich tych czynności jest konieczne dla wzięcia udziału w Promocji i rozpatrzenia                                 zgłoszenia.Odbierający nagrodę ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych                                    aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania                         Promocji.

 

22.Weryfikacja zgodnie z postanowieniami Regulaminu określonymi powyżej w pkt. 17 i wydawanie nagród będzie prowadzone do dnia 31 grudnia 2018 roku. Nieodebranie nagrody przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w tym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nagrody, które nie zostaną wydane do 31.12.2018 pozostają własnością Organizatora.

23. Organizator nie jest gwarantem jakości nagród; wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do Producenta nagród zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do nagrody.

24.Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.Każdy  Uczestnik Promocji spełniający warunki określone w Regulaminie ma możliwość uzyskania nagrody w Akcji Promocyjnej, które wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zmianami). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są nagrody związane ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł.

25.Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

26. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia” mogą być zgłaszane w czasie jej trwania, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty jej zakończenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje przesłane w formie pisemnej do siedziby Organizatora lub przesłane pocztą elektroniczną na adres Organizatora: konkursy@lukosz.pl.

 

  1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.

 

27. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.

28. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Akcji Promocyjnej.

29.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Akcji Promocyjnej niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

 30.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu w przedmiocie ustalenia nowych zasad premiowania dla produktów nie wyszczególnionych w załączniku nr 2.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

31. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. z siedzibą w Chybiu przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS0000027824, NIP 937-23-41-127, REGON 072720623.

1.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez administratora Akcji Promocyjnej w ramach działań marketingowych oraz w celu rozliczeń podatku od nagród. Cele te będą wykonywane w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

2.   W celach określonych w powyższym punkcie niezbędne jest uzyskanie od Pana/Pani następujących danych: imię, nazwisko, PESEL, adres  zamieszkania, numer telefonu.

3.   We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: konkursy@lukosz.pl

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym administrator zleca wykonywanie takich czynności oraz upoważnione podmioty współpracujące z administratorem dla realizacji w/w celu.

5.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały udzielone Po upływie wyżej wymienionych okresów Pana/Pani dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

7.   Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik nr 1

Lista PH PMiW Łukosz Sp. z o.o.

 

Bała Marta

Bańka Karol

Bindas Bartłomiej

Borodziuk Tomasz

Burdzanowski Grzegorz

Dzikowski Adam

Gadomska Agnieszka

Górski Tomasz

Hołodniuk Łukasz

Jania Ireneusz

Karasiewicz Robert

Lewicki Marek

Damian Łukasik         

Maciołek Anna

Matera Jarosław

Misiowiec Małgorzata

Osmęda Krzysztof      

Pogroszewski Rafał

Rachwał Piotr

Sula Kinga

Tusiński Kamil

Urwanowicz Małgorzata

Wierzbicki Grzegorz

Wiśniewska Joanna

Witkowski Mariusz    

Wochowski Bartosz

Żurek Marcin 

 

Załącznik nr 2

Lista produktów PMiW Łukosz Sp. z o.o. objętych Akcja Promocyjną

Asortyment

Jednostka miary

FILECIK ZŁOCISTY

kg

KIEŁBASA KRAKOWSKA PARZONA

kg

KRAKOWSKA PIECZONA 325G

szt

FILET WIŚNIOWY Z PIERSI INDYKA

kg

POLĘDWICA SOPOCKA DROBIOWA

kg

KIEŁBASA SUCHA Z INDYKA

kg

BEKON Z INDYKA

kg

KIEŁBASA SUCHA Z INDYKA 325g

szt

SOPEL WĘDZONY Z FILETA KURCZAKA

kg

FILET WĘDZONY Z PIERSI INDYKA

kg

SZYNKOWA Z FILETA INDYCZEGO

kg

KABANOS DROBIOWY

kg

KIEŁBASA POLSKA PIECZONA

kg

PARÓWKI HOT-DOG

kg

KIEŁBASA WIEJSKA Z INDYKA

kg

SMAKUSIE

kg

KIEŁBASA CESARSKA

kg

KIEŁBASA SZLACHECKA

kg

PARÓWKI Z FILETA INDYCZEGO 250G

szt

KIEŁBASA Z INDYKA Z GALARETKĄ

kg

KIEŁBASA BIAŁA Z BAZYLIĄ I MAJERANKIEM

kg

PARÓWKI Z FILETA INDYCZEGO

kg

FRANKFURTERKI Z INDYKA

kg

KIEŁBASKI BIAŁE Z INDYKA

kg

SZYNKA PIZZA

kg

POLĘDWICA Z WARZYWAMI

kg

POLĘDWICA Z PIECZARKĄ

kg

BALERON DZIADKA TADKA

kg

SZYNKA BIAŁA

kg

POLĘDWICA BABCI STASI

kg

GOLONKO W ROSOLE

kg

FILET Z INDYKA W ROSOLE

kg

POLĘDWICA MIODOWA Z FILETEM Z PIERSI Z KURCZAKA

kg

POLĘDWICA Z PIERSI INDYKA

kg

PIERŚ Z INDYKA GOTOWANA

kg

Asortyment

Jednostka miary

FILET Z KURCZAKA GOTOWANY

kg

UDZIEC Z INDYKA W GALARECIE

kg

UDZIEC Z INDYKA W GALARECIE MINI

kg

INDYK W GALARECIE Z WARZYWAMI 400 G

szt

SALCESON CESARSKI

kg

FINEZJA Z INDYKA

kg

PASZTET PIECZONY Z INDYKA

kg

KĘSKI PIECZONE Z INDYKA

kg

CORDON BLEU Z SOSEM SEROWO-GRZYBOWYM

szt

CORDON BLEU Z SOSEM SEROWO-BROKUŁOWYM

szt

CORDON BLEU Z WĘDLINĄ I SOSEM SEROWYM

szt

CORDON BLEU Z SOSEM SEROWO-GRZYBOWYM

kg

CORDON BLEU Z SOSEM SEROWO-BROKUŁOWYM

kg

PASZTET Z INDYKA PREMIUM

kg

PASZTET Z INDYKA PREMIUM Z ŻURAWINĄ

kg