This page uses cookies, a small files that are stored in your device - need more info    

Regulamin 30 lat razem- 30 lat doświaczenia

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Promocji „30 lat razem- 30 lat doświadczenia” organizowanym przez spółkę Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. z siedzibą w Chybiu przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000027824, NIP 937-23-41-127, REGON 072720623, zwaną dalej "Organizatorem”.

2.Definicje:

 1. Promocja – prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 2. Organizator - Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. z siedzibą w Chybiu przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000027824, NIP 937-23-41-127, REGON 072720623,
 3. Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji, określone w niniejszym Regulaminie, która zaakceptowała Regulamin.
 4. Członkowie rodzin – małżonkowie, wstępni i zstępni do drugiego pokolenia oraz powinowaci w linii prostej jak też przysposobieni oddani pod opiekę lub kuratelę.
 5. Nagroda – korzyści określone w § 4 Regulaminu, które Organizator przyzna Uczestnik Promocji,
 6. Karta Edenred –Karta bezimienna przedpłacona umożliwiająca płatność w dowolnym miejscu obsługującym MasterCard, będąca instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego, emitowanej przez Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000116438).
 7. Aplikacja mobilna Mobile Touch (dalej: „MT”) – system wykorzystywany przez Przedstawicieli Handlowych Organizatora (dalej: „PH”) do planowania i realizacji zadań służbowych, a ponadto do gromadzenia informacji związanych z przebiegiem Promocji oraz gromadzenia danych osobowych Uczestników Promocji .

3. Informacje o promocji będą dostępne bezpośrednio u Przedstawicieli Handlowych Organizatora.

4. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Promocja trwa od dnia 27 lipca 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. i składa się z 3 edycji:

 1. Letniej
 2. Jesiennej,
 3. Zimowej .

Każda edycja obejmuje okres 7 kolejnych tygodni zwanych dalej etapami. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanego terminu rozpoczęcia i zakończenia Promocji lub edycji.

5. Zadanie Promocji polega na utrzymaniu stałej dostępności określonej liczby produktów oraz zwiększeniu rozpoznawalności Brandów/produktów  Organizatora, wyszczególnionych w ramach każdej edycji Promocji zgodnie z załącznikiem nr 1, w placówkach handlowych, w których Uczestnicy Promocji są odpowiedzialni za ekspozycję towaru oraz składanie zamówień.

 

§ 2. Uczestnictwo w promocji

1.Uczestniczyć w Promocji może wyłącznie osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat, z zastrzeżeniem ust.2, oraz która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz osoby współpracujące z organizatorem na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, udziałowcy organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

3.Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne i dobrowolne.

4. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma dostęp do przeznaczonej do Promocji platformy internetowej, za pośrednictwem której, Uczestnik Promocji otrzyma możliwość:

 1. zweryfikowania stanu punktowego,
 2. wymiany punktów na nagrodę pieniężną,

5. Zgłoszenie się do danej Promocji następuje poprzez spełnienie łącznie następujących przesłanek:

- odbiór Karty Edenred

- zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym Promocją

Potwierdzeniem ww. przesłanek następuje poprzez odbiór Karty Edenred potwierdzony własnoręcznym podpisem w aplikacji mobilnej MT.

6.Niespełnienie wymagań określonych w ust. 4 i 5 powoduje wykluczenie Uczestnika Promocji z udziału w Promocji.

 

§ 3. Zasady Promocji

 1. W Promocji objętej zasadami niniejszego Regulaminu, ŁUKOSZ będzie przyznawał punkty na podstawie następujących zasad:
 1. Utrzymanie dostępności produktów ŁUKOSZ określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 2. Czynności związane z promowaniem  produktów ŁUKOSZ poprzez zamieszczenie i utrzymanie ekspozycji materiałów marketingowych Organizatora w zakresie i ilości uzgodnionej przez Przedstawiciela Handlowego (dalej: „PH”) dla każdego etapu promocji. Wyżej wymienione czynności PH organizatora odnotowuje za pomocą ankiety wypełnionej w systemie MT
 3. Czynności związane ze zwiększeniem rozpoznawalności i dostępności produktów określonych w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu, analizowane w oparciu o przekazane przez Uczestnika promocji deklarowane wartości zamówień składanych przez Uczestników Promocji w oparciu o dane wprowadzone do systemu MT przez PH Organizatora w każdym etapie promocji.
 1. Po zakończeniu każdego etapu promocji punkty naliczane są automatycznie poprzez system MT na podstawie zgromadzonych danych zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu niniejszej promocji.  Dostępność i sposób ekspozycji produktów określonych w załączniku nr 2 Regulaminu weryfikowana jest w oparciu o informacje wprowadzone do systemu MT przez Przedstawiciela Handlowego Organizatora, który weryfikuje spełnienie warunków z pkt 1 niniejszego paragrafu  m.in. poprzez wypełnienie ankiety promocyjnej, deklaracji zamówienia oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej .
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów zdobywania punktów promocyjnych w przypadku rozszerzenia oferty handlowej o nowe produkty.

§ 4. Nagrody i warunki ich otrzymania

1.Nagrodami w Promocji są doładowania na Karty Edenred umożliwiające płatność w dowolnym miejscu obsługującym MasterCard. Wysokość wartości doładowania zależy od ilości zgromadzonych punktów przez Uczestnika Promocji, o czym będzie informowany przez Przedstawiciela Handlowego Organizatora każdorazowo przy realizacji przez niego postanowień pkt 2 niniejszego paragrafu oraz spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu.

2. Zgromadzone punkty będą automatycznie po każdym zakończonym etapie danej edycji promocji przeliczne na wartość doładowania Karty Edenred zgodnie z przelicznikiem 1 pkt = 1zł.  Maksymalna liczba punktów mogąca być jednorazowo wymieniona na doładowanie to 200pkt.

3. Organizator przekaże Nagrody Uczestnikom Promocji za pośrednictwem doładowania na Kartę Edenred w terminie do 14 dni od daty zakończenia poszczególnych etapów Promocji.

4. Organizator zastrzega iż jednorazowa wartość doładowania nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

5.Uczestnik Promocji ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Każdy  Uczestnik Promocji spełniający warunki określone w Regulaminie ma możliwość uzyskania Nagrody zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z dnia 25 lipca 2019 r. Dz.U.2019.1387 ze zmianami).

7. Organizator informuje o najważniejszych zasadach użytkowania Kart Edenred:

 • Karta posiada termin ważności, wydrukowany na awersie Karty, po upływie, którego nie można nią dokonywać transakcji;
 • Kartą można dokonać płatności na dowolną kwotę, ale tylko do wysokości dostępnych środków na Karcie; W przypadku niewykorzystania limitu przed upływem okresu ważności Karty, nie będzie już możliwy zakup produktów i usług przy użyciu danej Karty;
 • nie wolno dokonywać transakcji nieaktywnymi Kartami;
 • dokładna data aktywacji Kart dotyczy Kart bez PIN;
 • Karty z PIN należy aktywować samodzielnie poprzez stronę internetową www.myedenred.pl lub przez telefoniczny serwis obsługi Kart;
 • nie można dokonywać żadnych zmian na Kartach – gdyż może to skutkować odmową przyjęcia Karty;
 • Karta może być użyta wyłącznie, jako forma zapłaty za towary i usługi w punktach akceptujących dany rodzaj Karty;
 • Kartami można dokonywać transakcji tylko do wysokości limitu doładowania Karty;
 • punkty handlowo-usługowe mają prawo odmówić przyjęcia Kart uszkodzonych i niepodpisanych.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1.Organizator ma prawo do publikowania przebiegu i wyników Promocji we wszelkich środkach masowego przekazu i na stronach internetowych, w tym na swojej stronie internetowej www.lukosz.pl .

2.Dane osobowe nagrodzonych Uczestników Promocji są przetwarzane przez Organizatora w celu rozliczenia podatku na nagrody, zgodnie z informacją zawartą w deklaracji uczestnictwa, zwanej ankietą.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji.

4. Organizator może w każdej chwili odwołać Promocję bez podania przyczyny.

5. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@lukosz.pl. Reklamacja dotycząca Promocji powinna zawierać imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. O podjętej decyzji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony przez organizatora na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja.

6. Organizator nie odpowiada za niewydanie nagrody w przypadku niepodania przez zwycięzcę wymaganych danych osobowych, podania błędnych danych lub błędnego adresu kontaktowego, w tym adresu email, jak też z innych powodów, które nie leżą po stronie Organizatora.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz u Przedstawicieli Handlowych Organizatora.

9. Spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na lokalizację centrali organizatora po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

 

§ 6 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. z siedzibą w Chybiu przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS0000027824, NIP 937-23-41-127, REGON 072720623.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez administratora Promocji w ramach działań marketingowych oraz w celu rozliczeń podatku od nagród. Cele te będą wykonywane w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

2. W celach określonych w powyższym punkcie niezbędne jest uzyskanie od Pana/Pani następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: marketing@lukosz.pl

4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym administrator zleca wykonywanie takich czynności oraz upoważnione podmioty współpracujące z administratorem dla realizacji w/w celu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały udzielone Po upływie wyżej wymienionych okresów Pana/Pani dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

7. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.